Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

 

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako VOP) upravujú vzájomné práva a povinnosti:

predávajúceho, ktorým je GREEN WAREHOUSE, s.r.o., Bajkalská 45 G, 821 05 Bratislava, IČO: 47245093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka (ďalej ako "Predávajúci")

a kupujúceho, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar od predávajúceho výlučne za účelom ďalšieho predaja a nie na účely osobnej spotreby (ďalej ako "Kupujúci")

(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej ako "Zmluvné strany")

 • Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim  prostredníctvom elektronického obchodu alebo e-mailom, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim (ďalej ako "Kúpna zmluva").
 • VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.zelenysklad.sk
 • V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú tieto ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.
 • Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Objednanie tovaru

 

 • Objednanie tovaru sa realizuje prostredníctvom elektronického vstupu na stránke www.zelenýsklad.sk (ďalej ako "Objednávkový systém") alebo e-mailom na info@zelenysklad.eu.
 • Kupujúci je povinný zabezpečiť prístup k vlastnému účtu v Objednávkovom systéme len tým osobám, ktoré sú opravnené v jeho mene uzatvárať Kúpnu zmluvu s Predávajúcim. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že sa prístupové heslo Kupujúceho k účtu v Objednávkovom systéme dostalo k nepovolaným osobám alebo bolo jeho konto zneužité.
 • Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplne poskytnutie všetkých potrebných údajov Kupujúcim a potvrdenie objednávky Predávajúcim. 
 • Objednávka musí obsahovať: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, e-mailovú adresu, telefonický kontakt, dodaciu adresu, spôsob dodania a platby za tovar, špecifikáciu tovaru a požadované množstvo. V prípade poskytnutia nesprávnych alebo neúplných údajov Kupujúcim, Predávajúci nezodpovedá za prípadné omeškanie dodania, ani za prípadnú vzniknutú škodu.
 • Objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou okamžite po odoslaní.
 • Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká okamžite po potvrdení objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu zaslanej na adresu, ktorá bola Kupujúcim uvedená v objednávke. Kupujúci nie je oprávnený zrušiť alebo meniť objednávku po jej potvrdení Predávajúcim pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
 • Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje, že akceptuje výšku cien platných v čase odoslania objednávky a že sa s platnými VOP a Reklamačným poriadkom Predávajúceho oboznámil a súhlasí s ním bez výhrad.
 • Minimálna hodnota veľkoobchodnej objednávky je 60 eur bez DPH. 
 • Predávajúci je oprávnený objednávku alebo jej časť zrušiť alebo zmeniť termín dodania v prípade nepredvídateľných prekážok pri výrobe alebo dodaní tovaru a tiež v prípade iných udalostí.
3. Dodanie tovaru

 

 • Predávajúci doručí tovar na základe dostupnosti jednotlivých tovarov a svojich prevádzkových možností zvyčajne do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky a to na adresu a spôsobom zadaným v objednávke. V prípade neskoršieho dodania, upozorní na túto skutočnosť Predávajúci Kupujúceho e-mailom alebo telefonicky ešte pred potvrdením objednávky, kedy je Kupujúci oprávnený objednávku stornovať. Pokiaľ tak Kupujúci neurobí do momentu potvrdenia objednávky Predávajúcim, objednávka sa stáva záväznou pre Zmluvné strany a Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si prípadnú náhradu škody z omeškania dodania.
 • Kupujúci je povinný od prepravnej spoločnosti, resp.doručovateľa prevziať tovar v rozsahu vyplývajúcom z uzavretej kúpnej zmluvy. Okamihom prevzatia dodaného tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na tovare na kupujúceho. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný bezodkladne skontrolovať neporušenosť obalu ako aj kompletnosť a stav zásielky zásielky. V prípade zistenia porušenia obalu, poškodenia tovaru alebo iných nezrovnalostí či vád, je Kupujúci povinný postupovať podľa bodu 6.3 týchto VOP.
 • Ak Kupujúci nezabezpečí prevzatie zásielky v čase a na mieste, ktoré mu bude vopred oznámené Predávajúcim alebo prepravnom spoločnosťou, resp.doručovateľom, má Predávajúci nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy a Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 25 eur. Zmluvná pokuta bude odpočítaná z uhradenej sumy v prípade, že cena za objednávku bola uhradená vopred a Predávajúci zvyšnú časť uhradenej sumy Kupujúcemu vráti na účet najneskôr do 7 pracovných dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. V prípade dodania na dobierku alebo faktúru bude zmluvná pokuta od Kupujúceho vymáhaná.
 • Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru a ceny za dodanie.
 • Cena za dodanie tovaru sa líši podľa hodnoty objednávky, zvoleného spôsobu úhrady objednávky a adresy dodania nasledovne:
 • Dodanie tovaru kuriérskou spoločnosťou GLS, v rámci SR, v hodnote do 150 eur bez DPH - 5 eur bez DPH
 • Dodanie tovaru kuriérskou spoločnosťou GLS, v rámci SR, v hodnote nad 150 eur bez DPH - zadarmo
 • Cena za dodanie do ostatných štátov je EU je stanovená na základe osobitnej dohody Zmluvných strán.

 

4. Cenové podmienky

 

 • Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je vypočítaná ako súčet cien objednaných tovarov, cien doplnkových služieb (dodanie tovaru) a príslušnej DPH. Výšku kúpnej ceny Predávajúci akceptuje odoslaním objednávky
 • Kúpna cena tovarov je uvedená v aktuálnom veľkoobchodnom cenníku Dodávateľa, ktorý je zverejnený v Objednávkovom systéme na www.zelenysklad.sk. Kúpna cena je uvedená bez DPH.
 • Predajná cena (MOC) je stanovená výrobcami a je potrebné dodržiavať tieto MOC stanovené výrobcami. V prípade špeciálnych promo akcií je možné poskytnúť nižšiu akciovú cenu ako je MOC, ale len na termín akcie.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť kúpne ceny s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich uverejnenia v Objednávkovom systéme na www.zelenysklad.sk
5. Platobné podmienky

 

 • Spôsob úhrady faktúry - platba vopred sa realizuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný v prospech Kupujúceho. Po úhrade zálohovej faktúry tovar odoslaný Kupujúcemu. V prípade, že zálohová faktúra nie je uhradená do 7 pracovných dní od jej vystavenia, predávajúci je oprávnený objednávku zrušiť a odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
 • Pri dlhodobejšej spolupráci je možné po osobitnej dohode realizovať platbu až po dodaní tovaru, t.j. platba na základe vystavenej faktúry, pričom splatnosť faktúry a všetky ostatné podmienky si Zmluvné strany dohodnú vopred.
 • Fakturácia sa vykonáva v eurách.
6. Zodpovednosť za vady, reklamácie

 

 • Predávajúci zodpovedá za to, že doručený tovar je zodpovedajúcej kvality, materiálu a spracovania
 • V prípade porušenia obalu, poškodenia tovaru alebo iných nezrovnalostí či vád zistených pri preberaní tovaru od prepravnej spoločnosti resp.doručovateľa, je Kupujúci povinný ihneď za prítomnosti prepravcu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia (škodový zápis), ktorý prepravca potvrdí Kupujúci ho priloží k reklamácii.
 • Kupujúci je poviný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru. Reklamácia musí byť uplatenená písomne a musí obsahovať špecifikáciu tovaru, počet poškodených kusov, číslo faktúry, popis poškodenia a fotodokumentáciu.
7. Mlčanlivosť

 

 • Zmluvné strany sú povinné uchovávať v tajnosti akékoľvek informácie, ktoré získali v súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy a ktoré nie sú verejne prístupné. V tejto súvislosti sa zaväzujú zaistiť utajovanie týchto informácií ďalšími osobami, ktoré poveria úlohami v súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy. Obsah tejto zmluvy sa taktiež považuje za dôverný.

 

8. Ochrana osobných údajov

 

 • V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje Kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné telefónne číslo a e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracúvané pre účely plnenia podmienok Kúpnej zmluvy, spracovania objednávky, dodania tovaru a pre marketingové účely Predávajúceho. Kupujúci udeľuje svoj súhlas dobrovoľne, slobodne a vážne.
 • Kupujúci súhlasí s príjimaním reklamných a iných ponúk od Predávajúceho prostredníctvom elektronických komunikácií v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Kupujúci udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu 10 rokov odo dňa svojej poslednej objednávky u Predávajúceho. Kupujúci môže udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať.
 • Osobné údaje klienta nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon alebo na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi Predávajúcim a príslušným obchodným partnerom, ktorí zabezpečuje služby súvisiace s doručovaním tovaru objednaného dotknutými osobami. Osobné údaje nebudú zverejňované.
9. Záverečné ustanovenia

 

 • Tieto VOP a kúpna zmluva sa riadia právom Slovenskej republiky.
 • Iné podmienky alebo iné práva a povinnosti Zmluvných strán voči týmto VOP sú platné a účinné len po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán.
 • Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom inej, tkzv. vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať, ktorej nemohli zabrániť a ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe Kúpnej zmluvy alebo VOP a súvisiacich podmienok a zmlúv, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo VOP kedykoľvek meniť, doplniť alebo nahradiť novými. Akékoľvek zmeny VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.zelenysklad.sk

 

Tieto veľkoobchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2022.